ចាប់ពីថ្ងៃទី0១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ការប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណនឹងត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ ឬបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្ម ឬប្រឈមនឹងវិធានការនានាដូចមានចែងក្នុងលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ជាធរមាន

0
278

អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ៖ Puthi News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here